Welcome visitor you can
Giới thiệu về VPHA
Ngày đăng: 29-07-2011 lúc 08:06:51 - Lượt xem: 4856


Hội Dược Sĩ Việt nam tại Hoa kỳ đã được thành lập vào tháng 8 năm 1980, trong một buổi họp, được tổ chức tại Harbor College, Torrance, California, của gần 200 Dược Sĩ Việt nam mới tới định cư tại Hoa kỳ, với sự hiện diện của các cựu Giáo sư Trưng Dược Khoa Saigon: Giáo sư Nguyễn văn Dương, Giáo sư Tô Đồng, Dược sĩ Phan Nhàn, đặc biệt có sự hiện diện của Giáo sư Đặng Vũ Biền và Dược sĩ Lã Thành Trung từ Paris đến tham dự.

Hội đã được thành lập nhằm hai mục đích chính:
Phát triển tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái giữa các Dược sĩ Việt nam tại Hoa kỳ, tạo sự liên lạc giữa các Cộng đồng Dược sĩ Việt nam tại các Quốc gia khác: Pháp, Gia nã đại v.v.., tìm cách giúp đỡ các Dược sĩ Việt nam còn ở tại các trại tị nạn Đông nam Á.
Hướng dẫn Dược sĩ Việt nam đi học lại lấy bằng Dược sĩ tại Hoa kỳ hay thi lấy bằng hành nghề Chuyên viên Thí nghiệm Y khoa, hoặc những ngành khoa học khác: Dược học, Hoá học, Vi trùng học v.v.

Dưới sự Chủ tọa của Giáo sư Nguyễn Văn Dương, phụ tá bởi Dược sĩ Tôn Thất Dung, thư ký, và Dược Sĩ Huỳnh Phước Toàn, kiểm soát viên, Đại hội đã chính thức bầu ra một Hội đồng Quản trị, gồm 9 thành viên với nhiệm kỳ 2 năm đảm trách các chức vụ:

Chủ tịch: Giáo sư Tô Đồng
Phó Chủ tịch Nội vụ: Dược sĩ Trang Kiên
Phó Chủ tịch Ngoại vụ: Dược sĩ Lê Phục Thủy
Phó Chủ tịch Kế hoạch: Dược sĩ Nguyễn Văn Bảy
Tổng thư ký: Dược sĩ Trần Đức Hiếu
Thủ qũy: Dược sĩ Nguyễn Duy Ái
Ủy viên: Dược sĩ Phạm Quang Sang
Dược sĩ Nguyễn Tất Đạt
Dược sĩ Huỳnh Phước Toàn

Nhiệm vụ đầu tiên của Hội đồng Quản trị gồm có:

I- Thiết lập Bản Điều lệ và Nội quy
A- Thành lập các Tiểu ban:
Hướng dẫn việc học lại Ngành Dược khoa
Hướng dẫn việc thi lấy bằng hành nghề Chuyên viên thí nghiệm Y khoa
Thông tin và Báo chí
Trợ giúp Dược sĩ tỵ nạn

B- Ần hành niên giám Dược sĩ Việt nam tại Hải ngoại.


II- Cơ cấu tổ chức:
A- Đại Hội Đồng :
Đứng đầu tổ chức cuả Hội Dược sĩ Việt nam tại Hoa kỳ là Đại Hội Đồng của các Hội viên được triệu tập mỗi 2 năm có nhiệm vụ:

Nghe báo cáo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về những sinh hoạt cuả Hội.
Nghe báo cáo của Thủ qũy về ngân sách của Hội.
Xác định đường lối và chương trình hoạt động của Hội.
Bầu cử thay thế 1/3 thành viên Hội đồng Quản trị.

B- Hội đồng Quản trị:
Thành phần Hội đồng Quản trị:

Trong những nhiệm kỳ đàu tiên từ khi thành lập, Hội Đồng Quản trị của Hội Dược Sĩ Việt nam tại Hoa kỳ gồm 9 thành viên, kế tiếp từ năm 1989 vì nhu cầu sinh hoạt của Hội số thành viên đã được gia tăng lên 15 thành viên. Chiếu theo bản Nội quy của Hội, 1/3 thành viên của Hội Đồng Quản trị sẽ được Đại Hội Đồng bầu lại mỗi 2 năm.

Nhiệm vụ:
Hội Đồng Quản trị có những nhiệm vụ chính yếu:
Bàu cử các chức vụ của Ban Chấp hành của Hôi.
Hoạch định các chương trình hoạt động của Hội.
Chỉ định các ủy ban đặc trách các hoạt động của Hôi.
Quy định việc chi thu cho ngân sách của Hội.
Quy định niên liễm của hội viên.
Quy định việc thay dổi điều lệ và nội quy của Hội.
Quy định ngày giờ và địa điểm tổ chức họp Đại Hội Đồng.

C- Ban Chấp hành:
Thành phần gồm có:

Chủ tịch: do Hội Đồng Quản trị bầu ra có nhiệm kỳ 2 năm.
Chiếu theo quyết định của Đại Hội đồng họp vào tháng 10 năm 1999, chức vụ Chủ tịch sẽ không được lưu nhiệm qúa 2 nhiệm kỳ liên tiếp.
Các Phó chủ tịch, gồm 3 chức vụ:
Phó Chủ tịch Nội vụ hay phát triển hội viên.
Phó Chủ tịch Ngoại vụ hay liên lạc ngoại giao.
Phó Chủ tịch Kế hoạch hay phát triển chức nghiệp.
Tổng thư ký.
Thủ qũy.
Chia sẻ:
Bookmark and Share
Các bài viết liên quan

Thêm bình luận mới

Mã bảo vệ Refresh

VPHA Video
VPHA USA PHOTO