Vietnamese Pharmacists Association in the USA


 


This web site is now using Unicode. If you have problem reading this page, please email us at info@vphausa.org

Tranh vẽ của DS Christina Cao Christina Cao (09/28/2010)

Những Obelisk Cổ Trên Thế Giới Sóng Việt Đàm Giang (05/30/2009)

Biểu Tượng Ngành Y Trịnh Nguyễn Đàm Giang (05/30/2009)

Cây Sưa, Hoa Sưa, Gỗ Sưa Sóng Việt (03/13/2009)

Những Biểu Tượng của Ngành Dược Trịnh Nguyễn Đàm Giang (03/10/2009)

Người Phụ Nữ Mảnh Mai  Mai Đông Thành (03/09/2009)

Phóng sự Dạ tiệc Kỷ Niệm 25 Năm lớp Ôn tập E.E.  Mai Đông Thành (03/09/2009)

Thăm viếng Israel Sóng Việt (01/29/2009)

Mối tình Cupid với Psyche Sóng Việt Đàm Giang (01/29/2009)

Đại Hội Quốc Tế Y Nha Dược sĩ Việt Nam Tự do kỳ thứ 6 Sóng Việt (08/29/2008)

Tưởng Nhớ Kỷ Niệm GS Tiến Sĩ Nguyễn Vĩnh Niên Một số học trò cũ (07/04/2008)

Tình Thơ Học Trò Cỏ Mây và Tôi (02/26/2008)

Bệnh do loài gậm nhấm gây truyền Trịnh Cường, M.D. (02/26/2008)

Bàn luận về Rosiglitazone (Avandia) Giang Nguyễn Trịnh, R.Ph., D.Ph. (11/27/2007)

Cách ra bài và giải đáp SUDOKU GS Tô Đồng (11/13/2007)

Khôi Hài Siêu Thực TS Lê Phụng (08/11/2007)

Một giai thoại về dịch bài từ "Tống Biệt" của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu Sóng Việt Đàm-Giang (02/17/2007)

Vài nét về Sudoku GS Tô Đồng (02/04/2007)

 

 

 

Các Trang Nhà Bạn:
 
The Vietnamese Pharmacists Association in the USA (VPhA-USA) is a non-profit organization formed by Vietnamese Pharmacists in 1980:
  1. To carry on cultural, educational, social and charitable activities,
  2. To promote the moral and social conditions of the Vietnamese pharmacists who are currently living in the United States of America, and
  3. To promote healthcare awareness programs within the Vietnamese community.

We recommend that you use Netscape Navigator or Microsoft Internet Explorer as your browser. To download the latest version, please click on one of the icons below: